KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
I ZGODY RODO W AGENCJA HANDLOWA MONO-TRADING MONIKA MURIASPAWŁOWSKA
 
Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO” ) informuję, iż:
 
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Agencja Handlowa Mono-Trading Monika Murias-Pawłowska z siedziba przy ulicy Wodzisławska 10, 52-017 Wrocław, Nip 8990004974 adres e-mail: biuro@monotrading.com.pl
 
2. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 
a. zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności.
 
b. realizacji procesu sprzedaży i odbioru/dostawy towaru
 
c. rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji oraz zwrotu świadczeń
 
d. dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 
3. Pana/i dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt a,b,c,d,e, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 
4. Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Administratora obsługę podatkową i rachunkową, usługi audytowe, pomoc prawną, usługi kurierskie i pocztowe, transportowe, ubezpieczeniowe, bankowe i windykacyjne.
 
5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania relacji handlowych z kontrahentem plus 2 lata, w przypadku dokumentów księgowych i handlowych przez czas określony w obowiązujących przepisach prawnych w szczególności art. 74 ustawy o rachunkowości, w zakresie związanym z obroną i dochodzeniem roszczeń przez okres 10 lat. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.
 
6. Przysługuje Państwu w odniesieniu do Państwa danych osobowych prawo do:
 
a. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
 
b. żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
 
c. żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
 
d. żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 
f. żądania przenoszenia danych do innego administratora danych,
 
g. wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.
 
7. Podanie danych jest dobrowolne.
 
8. Informujemy, że Pana/Pani dane nie są profilowane.
 
9 .Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 
10. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.